Lover for Østerdal Fuglehundklubb stiftet 22. februar 1985

Vedtatt på årsmøtet den. 26/2-2014

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den: 11/4-2014

Kapitel 1 – Innledende bestemmelser

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde
  Klubbens navn er Østerdal Fuglehundklubb og forkortes til ØFHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlem i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKF’s og NKK’s lover og bestemmelser.

 

Klubben er lokal Fuglehundklubb og har sitt virkeområde i Østerdalen

 

Klubben har verneting på Tynset.

 

 • 1-2 Formål
  Klubbens formål innen Østerdalsområdet er å:

ØFHK har til formål å ivareta fuglehundens og fuglehundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med fuglehund. ØFHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

 1. a) Fremme et ansvarlig hold av fuglehunder
 2. b) Fremme mulighetene for aktivitet med fuglehunder
 3. c) Bidra til å ivareta og fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne fuglehunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer med gode bruksegenskaper, gjerne i samarbeid med aktuelle raseklubber.
 4. d) Bidra til å fremme medlemmenes kunnskap om fuglehunder

Formålene søkes fremmet ved å:

 1. Arrangere godkjente utstillinger og jaktprøver.
 2. Bidra til å fremme det kynologiske arbeidet ved å følge de retningslinjer som gis av raseklubbene.
 3. Arrangere kurs og demonstrasjoner omfattende viktige sider og disipliner vedrørende hundens stell, fysiske og psykiske helse, sosial tilpasning og funksjon, dressur, føring m.v.
 4. Sørge for utdanning av funksjonærer.
 5. Opprette avtaler med grunneiere og involverte myndigheter om bruk av områder, trening i forbindelse med dressur, trening og arrangering av jaktprøver og utstillinger.

 

 • 1-3 Definisjoner
  ØFHK’s organer
 • Årsmøtet
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret
 • Valgkomite
 • Revisorer

 

Kapitel 2 – Medlemskap og krav til dette

 • 2-1 Medlemskap

Ingen har krav på medlemskap i klubben. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å skade klubben/ og eller hundesaken. Person nektet tatt opp som medlem i klubben kan anke til NKK’s appellutvalg

Østerdal Fuglehundklubb har følgende medlemskategorier:

 • Hovedmedlem
 • Husstandsmedlem
 • Æresmedlem

 

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt-sak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

 

 • 2-2 Medlemskontingent
  Alle medlemmer skal betale grunnkontingent til NKK med en størrelse som er fastsatt av NKKs’ Representantskap. I tillegg betales en klubbkontingent til ØFHK som fastsettes av klubbens årsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

 • 2-3 Medlemsplikter
  Medlemmene er forpliktet til å støtte ØFHK’s, FKF’s og NKK’s virksomhet samt å følge ØFHK’s, FKF’s og NKK’s lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller ØFHK.
 • 2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i ØFHK opphører ved:

 1. Skriftlig utmeldelse.
 2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.
 3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.
 4. Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner
 • 2-5 Disiplinære reaksjoner
  NKK’s lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.

 

Kapitel 3 – Organisasjon

 

 • 3-1 Høyeste myndighet
  ØFHK’s høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen 1. mars.

 

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall), og beslutning om oppløsning av ØFHK (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

 • 3-2 Møte- og stemmerett

Alle ØFHK’s medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

 

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig frammøte.

På klubbens årsmøte og ekstraordinære årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

 

 • 3 -3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen kan sendes medlemmet pr. post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

– Dagsorden.
– Årsberetning.
– Regnskap med revisors beretning.

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

-Budsjett for neste år.
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

 • 3-4 Årsmøtets oppgaver
  Årsmøtets oppgaver er å:
  a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 1. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 2. c) Behandle styrets årsberetning.
 3. d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
 4. e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.

 

 1. f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 2. g) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år.
 3. h) Velge:

– Leder for 2 år.

-Nestleder

– Kasserer for 2 år.

– 5 styremedlemmer for 2 år.

– 2 varamedlemmer for 1 år.

– 2 Revisor og vararevisor for 2 år, se § 5-2.

– Valgkomite som består av 3 medlemmer som velges for 3 år etter innstilling fra valgkomiteen. Medlem kan ikke gjenvelges. I tillegg velges det et varamedlem for et år. Ved første gangs valg velges medlemmene for henholdsvis et, to og tre år. Det medlem som har fungert lengst, er valgkomiteens leder.

 

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i ØFHK.

 

Kun saker på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

 

Endringsforslag til saker på dagsorden kan framsettes under årsmøtet, også ved valg.

 

 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, også ved valg

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kapitel 4 Styret

 

 • 4-1 Styret

Styret er ØFKH’s høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

 • 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK

 

 • 4-3 Styrets oppgaver

Styrets oppgaver er å:

– Lede ØFHK mellom årsmøtene.

– Avholde årsmøte.

– Drive ØFHK i samsvar med klubbens formål.

– Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.

– Oppnevne utvalg, komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for utvalg og komiteer.

– Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen.

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer                             

 • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

 • 5-2 Revisor

Årsmøtet velger 2 revisorer og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Kap. 6 Diverse bestemmelser                                            

 • 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKF’s styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 • 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jfr. NKK’s lover §6-1.

 

 • 6-3 Oppløsning

For å oppløse ØFHK kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller ØFHK’s midler et av årsmøte bestemt formål. Avgjørelse om disponering av klubbens midler (ved oppløsing) fattes med simpelt flertall Bestemmer ikke årsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Hopp til verktøylinje